Cardiac [D/C]


Dr.Healmedix

WEIGHT1.5kg
EXPIRATION DATETỐT NHẤT TRONG VÒNG 18 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGINKOREA
MANUFACTURE대한사료 (주)