PREMIUM LAMER


LAMER

WEIGHT
1.5kg
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 18 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
대한사료 (주)