Rx SCALING CHEW


DR.HEALMEDIX

WEIGHT
150g (12.5g X 12ea)
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 18 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
(주)에이티바이오